Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projektu
Boomerun Insur-Tech

Cel projektu
Celem projektu Boomerun Insur-Tech jest opracowanie oraz wdrożenie Boomerun Insur-Tech – innowacyjnego systemu analityki spersonalizowanej z segmentu Insur-Tech, wykorzystującego aplikację mobilną, autorski system IT oraz urządzenia typu wearables (opaski i zegarki sportowe), które będą służyć poprawie efektywności wyceny ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń na życie.

Planowane efekty
System Boomerun Insur-Tech pozwoli towarzystwom ubezpieczeniowym na zaproponowanie klientom ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych, opartych na dynamicznym cenniku, uzależnionym od stanu zdrowia i aktywności fizycznej ubezpieczonego. W wyniku działania systemu Boomerun Insur-Tech osoby aktywne fizycznie, które cechują się niską szkodowością dla ubezpieczycieli, otrzymają ofertę ubezpieczenia o znacznie niższej składce, niż gdyby została ona przygotowana na podstawie standardowych modeli aktuarialnych.

Wartość projektu
1 050 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich
800 000 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych. Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.