Boomerun Insurtech

REALIZUJEMY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU BRIDGE ALFA

Tytuł projektu Boomerun Insurtech

Cel projektu:
Celem projektu Boomerun Insurtech jest przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania na bazie systemu bazowego Boomerun innowacyjnego rozwiązania dla rynku ubezpieczeniowego, pozwalającego na dynamiczne analizowanie i precyzyjne modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego na danym kliencie.

Planowane efekty:
Efektem realizacji zaplanowanych prac jest stworzenie, stanowiących integralną cześć bazowego systemu Boomerun, inteligentnych, automatycznych algorytmów przetwarzających oraz analizujących zebrane dane na potrzeby analizy zdrowia oraz opracowywana rekomendacji i zaleceń jakościowych i ilościowych w zakresie wyceny ubezpieczeń na życie. Dzięki automatycznemu gromadzeniu i analizie danych rozwiązanie pozwoli na personalizację oferty ubezpieczenia, stworzenie dynamicznych stawek (pay as you use) oraz redukcję ryzyka ubezpieczeniowego.

Wartość projektu: 
1 050 000 zł Wkład Funduszy Europejskich 840 000 zł

Nazwa programu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych. Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Logotypy UE

Pobierz Boomerun
i odbierz 100 punktów na początek!