Partnerzy

Jeżeli jesteś zainteresowany wykorzystaniem potencjału Boomeruna w promocji Twoich usług/produktów skontaktuj się z  nami.

Email: [email protected]

logo
Rubicon Partners SA

Fundusz Rubicon Partners Venture Capital jako aktywny inwestor Boomerun - uznana grupa finansowa, wielokrotnie nagradzana przez GPW i instytucje branżowe. Od 2008 ponad 80 projektów oraz transakcji o łącznej wartości ponad 2.7 mld PLN. www.rubiconpartners.pl
 

logo
Fundusze Euriopejskie Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia – dokument szczegółowy wynikający z Umowy Partnerskiej podpisanej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Dostępna kwota środków jest równa 2 1172 mln euro. Program realizowany będzie w 5 województwach wschodniej Polski w latach 2014–2020 zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczą Polski Wschodniej do 2020: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

logo
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.
W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw, badania naukowe i rozwój technologiczny, inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz współpracę przygraniczną.
Beneficjentami środków finansowych pochodzących z tego funduszu są przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje pozarządowe, administracja rządowa oraz samorządy terytorialne, instytucje i jednostki badawczo-rozwojowe.

Pobierz aplikację
i zgarnij pierwsze punkty!