Polityka prywatności Boomerun

Polityka Prywatności Boomerun sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki Boomerun sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (dalej: „Boomerun, „my”) będzie gromadził i wykorzystywał informacje, w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe, przekazywane przez osoby (dalej: „Użytkownicy”) korzystające z usług, funkcjonalności i produktów oferowanych przez Boomerun oraz jego partnerów i za pośrednictwem strony internetowej www.boom.run oraz aplikacji Boomerun stanowiącej platformę programu lojalnościowego Boomerun (dalej: „Usługi”, „Produkty”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

II. Ochrona danych osobowych oraz innych danych Użytkowników

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszych Usług. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszej strony internetowej oraz aplikacji Boomerun przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88, dalej: „RODO”) oraz innymi właściwymi przepisami w zakresie danych osobowych. Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej www.boome.runw zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Boomerun danych osobowych Użytkownika. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia Usług przez Boomerun.

Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności danych osobowych. Powierzając nam swoje dane, Użytkownik może być pewny, że dołożymy należytej staranności, aby jego dane osobowe były przetwarzane w sposób całkowicie zgodny z prawem.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kiedy stajemy się administratorem danych osobowych Użytkownika?

W chwili przekazania lub udostępnienia nam danych osobowych przez Użytkownika, stajemy się ich administratorem w rozumieniu przepisów RODO.

W jaki sposób chronimy informacje?

Podane przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez nas z zachowaniem należytej staranności zgodnie z RODO. Chociaż Boomerun dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy w każdym przypadku zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika lub Użytkownikowi przez Internet.

Jakiego rodzaju informacje o Użytkowniku gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym Boomerun oraz w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez nas i Partnerów programu lojalnościowego Boomerun (w tym analizowana i profilowania danych w celach marketingowych) – dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkownika, która jest jednak niezbędna do uczestnictwa w programie lojalnościowym Boomerun ze względu na jego formułę;
 2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu marketingu usług i produktów podmiotów trzecich (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych), w zakresie niezwiązanym z uczestnictwem w programie lojalnościowym Boomerun – dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkownika;
 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu świadczenia innych usług oferowanych przez Boomerun – wykonanie umowy (w brzmieniu nadanym przez regulamin danej usługi) na podstawie, której dana usługa jest świadczona;
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu dokonania pomiarów statystycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług i treści przez nas oferowanych, ich ulepszenia i dopasowania ich do potrzeb oraz wygody Użytkowników oraz w celu marketingu usług i produktów własnych (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) – nasz prawnie uzasadniony interes;
 5. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na nas.

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam podane lub udostępnione przez Użytkowników. Dane te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje, w szczególności wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. W zakresie programu lojalnościowego Boomerun gromadzimy również dane osobowe dotyczące aktywności fizycznej Użytkowników oraz dane o ogólnym stanie zdrowia związane z monitorowaniem aktywności fizycznej. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Użytkowników za pośrednictwem wniosków lub innych formularzy, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku usług świadczonych na bieżąco na rzecz Użytkowników. W przypadku danych dotyczących aktywności fizycznej Użytkowników oraz danych o ogólnym stanie ich zdrowia związanych z monitorowaniem ich aktywności fizycznej, dane te uzyskujemy z aplikacji sportowych zainstalowanych na urządzeniach mobilnych Użytkowników oraz Apple Zdrowie i Google Fit za pośrednictwem aplikacji Boomerun. Okresowo możemy wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług. Podanie oraz udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie ma obowiązku przekazania lub udostępniania nam swoich danych osobowych, ale w pewnych sytuacjach przekazanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do zawierania lub wykonywania umów z Boomerun oraz korzystania z usług i produktów oferowanych przez Boomerun lub za pośrednictwem Boomerun. W przypadku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody Użytkownika, zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników?

W związku z realizacją Usług Boomerun możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników zewnętrznym podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu, między innymi dostawcom usług IT, bankom, operatorom płatności, firmom badawczym, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz podmiotom, które są z Boomerun powiązane kapitałowo albo pozostają z Boomerun w stałych stosunkach gospodarczych. Udostępnienie danych osobowych Użytkowników podmiotom wskazanym w zdaniu poprzednim odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dane osobowe Użytkowników możemy także ujawnić właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną żądania, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, w zakresie i w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. W zakresie danych osobowych dotyczących aktywności fizycznej Użytkowników oraz w celu prawidłowego wykonania umowy o realizację usługi świadczonej z wykorzystaniem aplikacji Boomerun (uregulowanej przez treść Regulaminu programu lojalnościowego Boomerun), tj. zapewnienia możliwości korzystania z ofert Partnerów programu lojalnościowego Boomerun, w szczególności promocji i rabatów, dane te, na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody Użytkownika, w postaci punktów obliczonych na podstawie aktywności fizycznej udostępnionej przez aplikacje sportowe powiązane z aplikacją Boomerun, będziemy przekazywać tym Partnerom. Przekazanie Partnerom tych danych obywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje partnerów do przetwarzania tych danych zgodnie z RODO, w sposób zabezpieczający prawa i wolności Użytkowników.

Automatyczne przetwarzanie danych

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert Produktów i Usług własnych i partnerów pod kątem potrzeb i preferencji danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegających na zestawianiu posiadanych danych dotyczących Użytkownika w zakresie udzielonej zgody, otrzymanej za pośrednictwem aplikacji Boomerun, strony internetowej www.boome.run lub pochodzących z innych źródeł i otrzymanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Użytkownikowi Ofert, Produktów i reklam własnych oraz partnerów Boomerun odpowiadających danemu profilowi);
 2. bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronie www.boome.run oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach do jego preferencji i zainteresowań.

Lokalizacja

Świadczenie przez Boomerun usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Boomerun w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Boomerun stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Boomerun uzależniony jest od podstawy przetwarzania i kształtuje się następująco:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – dane będziemy przetwarzać do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy związanej z korzystaniem z oferowanych przez nas Usług lub Produktów – dane te będziemy przetwarzać przez czas wykonywania tej umowy i do momentu przedawnienia faktycznych lub potencjalnych roszczeń z tej umowy, o ile dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym (zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu – dane te będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu;
 4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie są prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Zgodnie z art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym do profilowania, jeżeli Boomerun przetwarza jego dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z wykonywaniem umowy, marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Portalu.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Boomerun nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Boomerun usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 RODO, Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas Boomerun ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas Boomerun ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów Użytkownika, jego praw i wolności przeważa nad interesami, które Boomerun realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika).

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Użytkowniku

Art. 15 RODO stanowi, że Użytkownik ma prawo uzyskać od Boomerun potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez Boomerun danych osobowych na jego temat oraz do poinformowania Boomerun o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki. Użytkownik w dowolnym momencie może powiadomić Boomerun o tym, że jego dane uległy zmianie lub że pragnie, aby Boomerun sprostowała lub usunęła posiadane przez nią dane osobowe Użytkownika. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług, o jakie się do nas zwrócił lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

W jakim czasie spełniamy żądanie Użytkownika?

Jeżeli Użytkownik występuje do nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Użytkownik będzie informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jak się można z nami kontaktować?

W celu zgłoszenia wniosku o dostęp do danych, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi. Użytkownik może się skontaktować z nami pod adresem e-mail: hello@boome.run.

III. Używanie ciasteczek – pliki cookie

Boomerun używa plików cookie do gromadzenia informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dlaczego używamy plików cookie?

Boomerun wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

 1. zapewnienia Użytkownikowi precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania z Witryny, dostosowania zawartości stron internetowych Boomerun do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 2. badania aktywności Użytkownika na Portalu w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego Użytkownik trafił na Witrynę;
 3. utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu);
 4. dostarczania Użytkownikowi Portalu treści reklamowych dostosowanych do jego indywidualnych preferencji.

Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Użytkownik może wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny może być niemożliwy.

Boomerun dzieli pliki cookie ze względu na czas, na jaki umieszczane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika, na dwa główne rodzaje:

 1. tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 2. tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej. Boomerun informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziecie Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl, www.aboutcookies.org lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Niniejsza Polityka obejmuje wykorzystanie ciasteczek wyłącznie przez niniejszą Witrynę i nie odnosi się do wykorzystania ich przez jakąkolwiek osobę trzecią. Jeżeli Użytkownik otworzy u nas rachunek, będzie musiał korzystać z naszego oprogramowania, które umożliwia nam wykorzystanie ciasteczek (ang. ‘cookies’) w odniesieniu do dostępu Użytkownika do niniejszej Witryny.

IV. Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej Witrynie dostępne są odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla wygody Użytkownika, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie ani za transakcje Użytkownika realizowane z tymi osobami. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, w szczególności, jeśli gromadzone są za ich pośrednictwem dane osobowe Użytkownika.

V. Postanowienia końcowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki. W razie braku zgody Boomerun nie będzie udzielała dostępu swoich usług, a korzystanie z nich należy natychmiast przerwać. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia naruszenia przepisów regulujących ochronę danych osobowych.