Regulamin aplikacji

Regulamin programu lojalnościowego Boomerun

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu lojalnościowego Boomerun („Program” lub „Program Boomerun”) oraz warunki uczestnictwa w nim.
 2. Organizatorem Programu jest BANDWARIORR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648125, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 złotych, NIP 9591980264, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Z Organizatorem Programu można się skontaktować pisemne – na adres siedziby Organizatora (adres korespondencyjny) oraz drogą e-mailową – na adres [email protected]
 4. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej www.boome.run.  
 5. Program prowadzony jest przy współpracy z przedsiębiorcami, z którymi Organizator zawarł umowy o współpracę („Partnerzy Programu”). W ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach opisanych w Regulaminie, Uczestnik będzie otrzymywał punkty w aplikacji Boomerun za zrealizowaną aktywność fizyczną. Punkty te będzie można przeznaczyć na skorzystanie z ofert Partnera, w szczególności promocji i rabatów, na warunkach ustalonych przez Partnera.

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnikiem Programu, zwany dalej Uczestnikiem, może być każda osoba będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przy czym:
 2. osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoby poniżej 13 roku życia, mogą przystąpić do Programu wyłącznie działając przez swoich rodziców lub opiekunów prawnych; powyższe dotyczy również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie;
 3. osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoby niepełnoletnie, lecz mające ukończone lat 13, mogą przystąpić do Programu wyłącznie po uzyskaniu zgody swojego rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Programie i po złożeniu przez nich oświadczenia o uzyskaniu tej zgody przed przystąpieniem do Programu.  
 4. Przystąpienie do Programu przez osobę spełniającą warunki wskazane w ust. 1 powyżej wymaga pobrania na urządzenie mobilne posiadające dostęp do sieci Internet, w zależności od systemu operacyjnego urządzenia, ze sklepu Google Play albo AppStore, aplikacji Boomerun, zwanej dalej „Aplikacją” lub „Aplikacją Boomerun” oraz jej instalacji na tym urządzeniu.
 5. Dopuszczalne jest korzystanie z Aplikacji na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym, przy czym każde to urządzenie musi znajdować się w stałym i zgodnym z prawem posiadaniu Uczestnika.  Uruchomienie aplikacji wymaga podania prawidłowego adresu e-mail Uczestnika.
 6. Po uruchomieniu Aplikacji Uczestnik uzyskuje możliwość przystąpienia do Programu po wykonaniu następujących kroków:
 7. podaniu swoich danych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Programie, to jest prawidłowego adresu e-mail, własnego pseudonimu (nick) oraz hasła do aplikacji; 
 8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie oraz w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu, w tym dla celów profilowania, opisanymi w POLITYCE PRYWATOŚCI BRANDWARRIOR SP. Z O.O, przy czym: w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych zgody tej za tę osobę udziela jej rodzic lub opiekun prawny;
  a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, Organizator zamiast o wyrażenie zgody poprosi o uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Programie i po złożeniu przez tę osobę oświadczenia o uzyskaniu przedmiotowej zgody przed przystąpieniem do Programu;
 9. połączeniu Aplikacji z aplikacją Apple Zdrowie (lub każdą inną ją zastępującą) dostępną na systemie iOS lub aplikacją Google Fit (lub każdą inną ja zastępującą) dostępną na systemie Android oraz zezwoleniu na dostęp przez aplikację Boomerun dostępu do wszystkich danych zdrowotnych, w szczególności takich jak: data urodzenia, dane o aktywności fizycznej, płeć, wzrost i waga, dostępnych w Apple Zdrowie lub Google Fit  w celu umożliwienia przesyłania danych o zrealizowanej aktywności fizycznej Uczestnika, na podstawie której każdemu Uczestnikowi przyznawane będą punkty programu Boomerun, oraz innych danych gromadzonych w tych aplikacjach, w tym informacji o wieku oraz płci Uczestników,
 10. potwierdzenia adresu email poprzez kliknięcie we właściwy link umieszczony w wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany w pkt a)
 11. zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych z treścią niniejszego Regulaminu powinien zapoznać się również rodzic lub opiekun prawny tej osoby.
 12. Niespełnienie jakiegokolwiek z warunków opisanych w pkt a) – c)  lub brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia przystąpienie do Programu. W takim przypadku należy odstąpić od czynności opisanych w ust. 4 powyżej oraz niezwłocznie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 13. Za pobranie, instalację i uruchomienie Aplikacji oraz przystąpienie i uczestnictwo w Programie Organizator Programu nie pobiera żadnych opłat.

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Po połączeniu Aplikacji z aplikacją Apple Health albo aplikacją Google Fit, Aplikacja będzie gromadzić dane na temat aktywności fizycznej Uczestnika, zrealizowanej po przystąpieniu do Programu.
 2. Dane na temat aktywności fizycznej Uczestnika obejmować będą w szczególności informacje o: rodzaju, liczbie kroków, dystansie i czasie treningu, geolokalizacji, spalonej energii w kcal, tętnie, pułapie tlenowym, analizie snu, okresu aktywności fizycznej.   
 3. Aktywność fizyczna Uczestnika będzie nagradzana poprzez otrzymanie punktów za aktywność fizyczną na podstawie informacji o na temat zrealizowanej aktywności fizycznej („punkty Boomerun”). Punkty te będą zapisywane w Aplikacji Uczestnika.
 4. Informacje o zebranych punktach będą udostępniane Partnerom Programu. Punkty te Uczestnik będzie mógł następnie wymienić na punkty w programach promocyjnych Organizatora, Partnerów Programu, które będą uprawniać do promocji, specjalnych ofert i rabatów zgodnie z zasadami Partnerów. Liczba dostępnych ww. ofert promocji, specjalnych ofert i rabatów może być ograniczona.
 5. Zasady wymiany punktów Boomerun na punkty programów lojalnościowych Partnerów Programu nie podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie do Organizatora Programu z tytułu uczestnictwa w Programie, w szczególności o przyznanie punktów w programach lojalnościowych Partnerów Programu oraz o przedstawienie ofert handlowych, w szczególności promocji i rabatów związanych z uczestnictwem w tych programach.
 6. Punkty Boomerun nie podlegają wymianie na pieniądze oraz nie są pieniądzem elektronicznym.
 7. Do wymiany punktów Boomerun nie będą zaliczone punkty naliczone wskutek:
  a) ręcznego dodania aktywności fizycznej w dowolnej aplikacji, z której danych korzysta lub może skorzystać Aplikacja;
  b) punktów zdobytych w sposób, który nie budzi wątpliwości co do faktu, iż ich zdobycie w normalnych warunkach w ramach danej aktywności fizycznej byłoby niemożliwe, w tym w szczególności: niemożliwe do pokonania odległości w danej jednostce czasu w ramach danej aktywności oraz niemożliwą do zrealizowania liczbę kroków w danej jednostce czasu w ramach danej aktywności.
 8. Uczestnik nie może dostarczać przez Aplikację treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ŚRODKI W ZAKRESIE POUFNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

 1. Aplikacja Boomerun to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych (smartphony) posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS. Organizatorowi Programu przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji zezwalające na udostępnienie Uczestnikom Aplikacji do korzystania z niej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania do zainstalowania i uruchomienia Aplikacji w zakresie systemu operacyjnego to Android 4.4 i nowsze oraz iOS 10.0 i nowsze . Organizator nie wyklucza, że Aplikacja może działać na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą starszych wersji systemów operacyjnych Android oraz iOS niż wskazane w zdaniu poprzednim, jednak nie składa żadnych zapewnień co do poprawności i bezpieczeństwa jej funkcjonowania w takich przypadkach.
 3. Organizator Programu planuje okresowe udostępnianie aktualizacji Aplikacji, w szczególności w celu udostępnienia nowych funkcjonalności, poprawy funkcjonalności już istniejących albo poprawy zabezpieczeń. Organizator Programu nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji, jeśli Uczestnik nie pobrał i nie zainstalował na swoim urządzeniu przenośnym, udostępnionej przez Organizatora aktualizacji.
 4. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu. Niektóre funkcjonalności Aplikacji dostępne są również w trybie off-line, jednak Organizator nie gwarantuje aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania bez dostępu do Internetu.
 5. Dostęp do Aplikacji zabezpieczony jest loginem. Loginem Uczestnika jest adres e-mail, podany przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji. Na podany Login użytkownik otrzymuje indywidualny link zabezpieczający dostęp do Aplikacji.
 6. Uczestnik nie powinien ujawniać linku zabezpieczającego do Aplikacji osobom trzecim oraz zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Dla bezpiecznego korzystania z Aplikacji, Uczestnik powinien stosować wytyczne dotyczące zapewnienia właściwego zabezpieczenia urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w szczególności:
  a) zapewnić, aby urządzenie to miało zaktualizowany system operacyjny i wszystkie zainstalowane aplikacje;
  b) nie instalować oprogramowania z niezaufanych źródeł;
  c) zapewnić działające aktualne oprogramowanie antywirusowe z pobraną najświeższą bazą wirusów;
  d) zabezpieczyć bezpiecznym hasłem urządzenie;
  e) dbać o to, aby instalowane oprogramowanie miało dostęp tylko do tych funkcji urządzenia, które są mu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu można zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora lub za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected]
 2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze albo na innym trwałym nośniku. 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji bądź niemożnością skorzystania z niej przez Uczestnika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 3. Punkty programu lojalnościowego Partnera, uzyskanie w wyniku wymiany punktów Boomerun, podlegają wyłącznej regulacji regulaminu programu lojalnościowego Partnera i innych stosowanych przez niego wzorców umownych, jeśli mają one zastosowanie. Zamieszczona w Aplikacji informacja o posiadanych punktach w programie lojalnościowym Partnera, uzyskanych w wyniku wymiany punktów Boomerun, ma charakter podglądowy i nie jest objęta żadnymi zapewnieniami i gwarancjami Organizatora. Oznacza to w szczególności, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość skorzystania z punktów uzyskanych w wyniku wymiany punktów Boomerun w programie lojalnościowym Partnera, prawdziwość i dokładność zapewnień Partnera kierowanych do Uczestnika w zakresie ofert, w szczególności promocji i rabatów, związanych z tymi punktami, a także za ich utratę, kradzież, niewłaściwe wykorzystanie, zablokowanie, odebranie i inne zdarzenia odnoszące bezpośredni lub pośredni skutek wobec tych punktów i uprawnień z nimi związanych, spowodowane przez Partnera, inny podmiot albo siłę wyższą rozumianą jako nagłe, nieprzewidywalne i niemożliwe do uniknięcia zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza obiektywną kontrolą stron, których ono dotyczy.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zachowania Uczestnika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Aplikacja Boomerun zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowana prawa własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej, wyrażonej na piśmie, zgody Organizatora lub Partnera Programu, zależnie od podmiotu, z którego treści Uczestnik zamierza korzystać.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika zawarte są w dokumencie POLITYKA PRYWATOŚCI BRANDWARRIOR SP. Z O.O., który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

9. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie.
 2. Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Uczestnika nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Boomerun.
 3. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie należy wysłać stosowne żądanie na adres e-mail [email protected]
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator odnotuje informację, o której mowa w ust. 3-4 powyżej w swoich systemach informatycznych i bazach danych w możliwie najszybszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zajścia zdarzeń tam opisanych.
 6. Organizator może zablokować możliwość ponownego przystąpienia do Programu Uczestnikowi, który wcześniej został wykluczony z Programu zgodnie z treścią ust.4 powyżej.
 7. Rezygnacja z udziału w Programie przez Uczestnika lub jego wykluczenie zgodnie z treścią ust. 4 powyżej równoznaczne jest z utratą uprawnień do punktów Boomerun oraz możliwości ich wymiany na punkty w programach lojalnościowych u Partnerów Programu.

10. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia Programu. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu informacja o tym fakcie zostanie udostępniona za pośrednictwem strony internetowej www.boome.run lub w Aplikacji.
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik będzie mógł wymienić swoje punkty Boomerun na punkty w programach lojalnościowych Partnerów Programu w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, chyba że dalsza wymiana punktów Boomerun stanie się niemożliwa z uwagi na działania Partnerów lub innych podmiotów, na które Organizator Programu nie będzie miał wpływu. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dalsza wymiana punktów Boomerun nie będzie możliwa.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Uczestnikom odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.boome.run lub w Aplikacji. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem lub wynikających z orzeczeń i decyzji właściwych organów państwowych.
 3. Uczestnictwo w Programie Boomerun równoznaczne jest z oświadczeniem o zapoznaniu się z nim oraz wyrażeniem zgody na udział w Programie na warunkach w nim opisanym.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nierozwiązanego na drodze polubownej, spór taki będzie podlegał rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Pobierz Boomerun
i odbierz 100 punktów na początek!